Vedtekter av 2019

Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen, fylkeslag for Telemark, Vestfold og Buskerud.

 

VEDTEKTER

 

Gyldige fra 1. februar 2019

 

§ 1 NAVN

 

Fylkeslagets navn er: Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen (RH-foreningen) fylkeslag for Telemark, Vestfold og Buskerud. Forkortet til TeVeBu

 

 

§ 2 FORMÅL

 

Formålet med fylkeslaget er:

a)    å danne et fellesskap for å utveksle erfaringer.

b)    å spre kunnskap om ryggmargsbrokk og/eller hydrocephalus til

sykehus, skoler og andre institusjoner, slik at de får best mulig

kjennskap til disse diagnosegruppene spesielle behov og problemer.

c)    å arbeide lokalt for å oppnå rettigheter, full deltagelse og likestilling i samfunnet for personer med diagnosen(e).

d) å bistå så langt som mulig de som har ryggmargsbrokk og/eller hydrocephalus og deres pårørende

 

 

§ 3 MEDLEMSKAP

 

Som medlem i RH-foreningen blir man automatisk medlem i det fylkeslaget man hører til under ut fra sin adresse. Alle betalende enkelt- eller familiemedlemmer har ved fylte 15 år, møte-, tale-, og forslagsrett. De har også stemmerett og rett til å la seg velge til tillitsverv i fylkeslaget. Som støttemedlemmer opptas andre som måtte ha interesse for gruppen. Slikt medlemskap gir ikke stemmerett i foreningens besluttende organer

 

Medlemmene som bor i fylkene Telemark, Vestfold og Buskerud i RH-foreningen er medlemmer i fylkeslaget TeVeBu. Alle som familiemedlemskapet skal gjelde for, må meldes inn med fullt navn, for å ha fulle demokratiske rettigheter i organisasjonen.

 

For å kunne delta på arrangement i foreningens regi, må medlemskontingenten være betalt. Medlemmer som pr 31.12 ikke har betalt sin kontingent blir slettet fra medlemsregisteret i løpet av det følgende året.

 

 

 

 

§ 4 HOVEDFORENINGEN

 

Fylkeslag i Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen, skal ha vedtekter som følger de samme formål og rammeverk som hovedforeningens vedtekter. Vedtektene skal også godkjennes av Ryggmargsbrokk og hydrocephalusforeningen sitt hovedstyre.

  1. Med tillatelse fra styret i RH-foreningen kan medlemmene innen et eller flere fylker konstituere seg som et fylkeslag, som en selvstendig enhet i foreningen, med eget valgt styre . Fylkeslagets årsmøter med valg av styre, kan ikke avholdes sjeldnere enn hvert annet år. Fylkeslagene skal i samarbeid med hovedforeningen arbeide etter foreningens formålsparagraf med hovedvekt på lokale tiltak. Fylkeslagene skal ha vedtekter som ikke er i strid med hovedforeningens vedtekter, og ha selvstendig økonomi og årsrapporter.

 

  1. Hovedstyret i RH-foreningen skal holdes orientert om fylkeslagenes virksomhet, og det skal være gjensidig plikt til informasjon. Hovedstyret i RH-foreningen og i fylkeslagene samarbeider om søknader om offentlige bevilgninger.

 

  1. Fylkeslagene mottar andel av foreningens tilskudd fra det offentlige og innbetalt medlemskontingent. De kan søke inntekter gjennom lokale innsamlinger og søke eksterne midler.

 

  1. Fylkeslagene fører regnskap over sine inntekter og utgifter ved egen kasserer.

Fylkeslagenes årsmøter godkjenner regnskap og årsberetning, som sendes foreningens

daglig leder innen 1. mars samme år.

 

  1. Blir et fylkeslag nedlagt, tilfaller dets midler hovedforeningen

 

 

 

§ 5 STYRET

 

Fylkeslaget ledes av et styre som består av leder og 2-6 styremedlemmer derav en ungdomsrepresentant, og 1 varamedlem. Det er ønskelig at alle fylker som foreningen omfatter, er representert i styret. Noen i styret bør selv ha ryggmargsbrokk og/eller hydrocephalus, og et flertall samlet skal bestå av personer med ryggmargsbrokk og/eller hydrocephalus og deres pårørende. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

Referater skal fortløpende sendes til hovedstyret i foreningen.

 

§ 6 ORDINÆRT ÅRSMØTE

 

Ordinært årsmøte avholdes ikke sjeldnere enn hvert annet år innen utgangen av februar måned. Tiden for årsmøte kunngjøres senest 3 uker før. Forslag til saker må være sendt styret senest 2 uker før møtet. Forslag til endringer i fylkeslagets vedtekter kan kun behandles på årsmøte, og må ha minst 2/3 flertall for å vedtas.

 

Følgende saker skal behandles av årsmøtet:

 

a)    Valg av møtefunksjonærer:

                 1. møteleder

                 2. referent

                 3. tellekorps

                 4. to til å undertegne protokoll

 

b)    Styrets beretning om virksomheten i de forrige årene.

 

c)    Fylkeslagets reviderte regnskap.

 

d)    Valg av styre- og varamedlem, revisor og valgkomite. Leder, revisor

og varamedlem velges for et år, resten av styret for to år. Halve

styret står på valg hvert år. Valgkomiteen består av to personer, og

velges for to år med en på valg hvert år. Flertall av styret skal bestå

av personer med ryggmargsbrokk og/eller hydrocephalus og deres

pårørende.

 

e)    Andre saker som er kunngjort i innkallingen.

 

Ekstraordinært årsmøte sammenkalles når styret finner det nødvendig, eller når minst ¼ av fylkeslagets medlemmer skriftlig krever det. Innkalling skjer som bestemt i §6. På det ekstraordinære årsmøte avgjøres kun de saker som er nevnt i innkallingen. Vedtak fattes med alminnelig flertall.

 

 

 

 

 

§ 7 ADGANG TIL ÅRSMØTET

 

Alle medlemmer som har betalt sin kontingent for inneværende år, har adgang til årsmøtet. Ved avstemming har personer med enkeltmedlemskap og alle i et familiemedlemskap som har fylt 15 år stemmerett. Hvert medlem har 1 -en- stemme. Støttemedlemmer har ikke stemmerett, men de har tale- og forslagsrett.

 

 

 

§ 8 FORRETNINGSORDEN

 

Møtet ledes av fylkeslagets leder eller en av møtet valgt møteleder.

 

a)    Er det flere forslag i samme sak, opptas de til avstemming i den

orden at det først stemmes over det forslag som er mest

vidtrekkende, så det neste, etc.

 

b)    Utsettelsesforslag tas straks opp til behandling og avstemming.

 

c)    Alle forslag skal være skriftlige.

 

d)    Forslag om tidsbegrensning og sluttstrek med inntegnede talere skal

straks tas opp til avstemming uten debatt.

 

e)    Tar et medlem ordet utenfor talerlisten, kan møteleder frata

medlemmet ordet for resten av møtet.

 

f)    Vil møteleder delta i ordskiftet, må han eller hun føres opp på talerlisten

som de øvrige.

 

 

§ 9 VEDTEKTSENDRINGER

 

Forslag til vedtektsendringer kan kun behandles på ordinært eller ekstra-ordinært årsmøte. Vedtektsendringer kreves minst 2/3 flertall av avgitte stemmer. Vedtatte vedtekter skal også godkjennes av Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen sitt hovedstyre.

 

 

§10 OPPLØSNING

 

For å oppløse fylkeslaget kreves minst ¾ av de avgitte stemmene på årsmøtet eller ekstra ordinære årsmøtet. Hvis fylkeslaget oppløses, går eiendeler og midler til hovedforeningen.

 

 

§ 11 REGNSKAP

 

Fylkeslagene fører regnskap over sine inntekter og utgifter ved egen kasserer. Regnskapene skal være avsluttet senest 30. januar påfølgende år. Fylkeslagenes årsmøter godkjenner regnskap og årsberetning. Regnskapene skal være levert slik at revisorberetning kan være avgitt innen 1. mars samme år. Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen sine maler skal brukes.

 

 

§ 12 ØKONOMISK GRUNNLAG

 

Fylkeslaget mottar andel av foreningens tilskudd fra det offentlige og innbetalt medlemskontingent. Det kan søke inntekter gjennom lokale innsamlinger og søke eksterne midler.

 

Vedtatt på årsmøtet på Farris bad i Larvik 19.januar 2019

 

 

Her er en link til pdf av originalen !

« Tilbake Skriv ut artikkel   Skriv ut artikkel
Tips en venn Tips en venn

Til (mottakers e-post adresse)
Fra (din e-post adresse)
Design by InBusiness | Powered by iTools