Kontaktinformasjon TeVeBu

v/leder

Eirin Langedahl Pedersen
Bjørnevågveien 11
3145 Tjøme

Mobil    905 97 899
E-post:  te-ve-bu@ryggmargsbrokk.org

Vedtekter av 10.februar 2018

Årsmøtet 10/2-2018 vedtok følgende endring i vedtektenes §6 : ( Første setning ) Årsmøtet må nå holdes innen utgangen av februar. ( Tidligere var det innen utgangen av april.) .

 

 

 

Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen, fylkeslag for Telemark, Vestfold og Buskerud

 

VEDTEKTER

 

§ 1 NAVN

 

Fylkeslagets navn er: Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen fylkeslag for Telemark, Vestfold og Buskerud

 

 

§ 2 FORMÅL

 

Formålet med fylkeslaget er:

a)    å danne et fellesskap for å utveksle erfaringer.

b)    å spre kunnskap om ryggmargsbrokk og/eller hydrocephalus til

sykehus, skoler og andre institusjoner, slik at de får best mulig

kjennskap til disse diagnosegruppene spesielle behov og problemer.

c)    å arbeide lokalt for å oppnå full deltagelse og likestilling i samfunnet.

 

 

§ 3 MEDLEMSKAP

 

Medlemmene skal i hovedvekt bestå av personer med ryggmargsbrokk og/eller hydrocephalus og deres pårørende, men alle kan være medlem med fulle rettigheter. For å være med i foreningen må en være bosatt i Telemark, Vestfold og Buskerud. Medlemskap tegnes ved å melde seg inn i Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen sentralt.

 

 

§ 4 HOVEDFORENINGEN

 

Fylkeslag i Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen, skal ha vedtekter som følger de samme formål og rammeverk som hovedforeningens vedtekter. Dersom hovedforeningen oppløses, anses foreningen som en selvstendig organisasjon. Fylkeslag kan ikke melde seg ut av hovedforeningen.

 

 

§ 5 STYRET

 

Fylkeslaget ledes av et styre som består av 6 styremedlemmer derav en ungdomsrepresentant, og 1 varamedlem. Det er ønskelig at alle fylker som foreningen omfatter, er representert i styret. Noen i styret bør selv ha ryggmargsbrokk og/eller hydrocephalus, og et flertall samlet skal bestå av personer med ryggmargsbrokk og/eller hydrocephalus og deres pårørende. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

 

§ 6 ORDINÆRT ÅRSMØTE

 

Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av februar måned. Tiden for årsmøte kunngjøres senest 3 uker før. Forslag til saker må være sendt styret senest 2 uker før møtet. Forslag til endringer i fylkeslagets vedtekter kan kun behandles på årsmøte, og må ha minst 2/3 flertall for å vedtas.

 

Følgende saker skal behandles av årsmøtet:

 

a)    Valg av møtefunksjonærer:

                 1. møteleder

                 2. referent

                 3. tellekorps

                 4. to til å undertegne protokoll

 

b)    Styrets beretning om virksomheten i forrige år.

 

c)    Fylkeslagets reviderte regnskap.

 

d)    Valg av styre- og varamedlem, revisor og valgkomite. Leder, revisor

og varamedlem velges for et år, resten av styret for to år. Halve

styret står på valg hvert år. Valgkomiteen består av to personer, og

velges for to år med en på valg hvert år. Flertall av styret skal bestå

av personer med ryggmargsbrokk og/eller hydrocephalus og deres

pårørende.

 

e)    Andre saker som er kunngjort i innkallingen.

 

Ekstraordinært årsmøte sammenkalles når styret finner det nødvendig, eller når minst ¼ av fylkeslagets medlemmer skriftlig krever det. Innkalling skjer som bestemt i §6. På det ekstraordinære årsmøte avgjøres kun de saker som er nevnt i innkallingen. Vedtak fattes med alminnelig flertall.

 

 

§ 7 ADGANG TIL ÅRSMØTET

 

Adgang til årsmøtet har alle som er medlemmer eller støttemedlemmer av fylkeslaget. Kontingenten for inneværende år må være betalt. Ved avstemming på årsmøtet har de stemmerett som er ordinære medlemmer av foreningen. Hvert medlemskap har 1 -en- stemme. Støttemedlemmer har ikke stemmerett ved årsmøtet, men de har tale- og forslagsrett.

 

 

 

§ 8 FORRETNINGSORDEN

 

Møtet ledes av fylkeslagets leder eller en av møtet valgt møteleder.

 

a)    Er det flere forslag i samme sak, opptas de til avstemming i den

orden at det først stemmes over det forslag som er mest

vidtrekkende, så det neste, etc.

 

b)    Utsettelsesforslag tas straks opp til behandling og avstemming.

 

c)    Alle forslag skal være skriftlige.

 

d)    Forslag om tidsbegrensning og sluttstrek med inntegnede talere skal

straks tas opp til avstemming uten debatt.

 

e)    Tar et medlem ordet utenfor talerlisten, kan møteleder frata

medlemmet ordet for resten av møtet.

 

f)    Vil møteleder delta i ordskiftet, han eller hun føres opp på talerlisten

som de øvrige.

 

 

§ 9 VEDTEKTSENDRINGER

 

Forslag til vedtektsendringer kan kun behandles på ordinært eller ekstra-ordinært årsmøte. Vedtektsendringer kreves minst 2/3 flertall av avgitte stemmer. Medlemmene har rett til å møte med fullmakt. Denne skal være framlagt skriftlig og datert, og anses å gjelde førstkommende årsmøte.

 

 

§10 OPPLØSNING

 

For å oppløse fylkeslaget kreves minst ¾ av de avgitte stemmene. Hvis fylkeslaget oppløses, går eiendeler og midler til hovedforeningen.

 

 

§ 11 REGNSKAP

 

Regnskapene skal være avsluttet senest 30. januar påfølgende år og levert slik at revisorberetning kan være avgitt innen utgangen av februar samme år.

 

 

§ 12 ØKONOMISK GRUNNLAG

 

Fylkeslagets økonomiske grunnlag søkes så vidt mulig dekt ved søknad om offentlige midler.

 

Drammen  10.februar 2018

 

 

 

 

 

 

« Tilbake Skriv ut artikkel   Skriv ut artikkel
Tips en venn Tips en venn

Til (mottakers e-post adresse)
Fra (din e-post adresse)
Design by InBusiness | Powered by iTools